Избор на застраховател за „Топлофикация - Разград” АД за сключване на комбинирана застрахователна полица, включваща „Имущество” и „Прекъсване на дейността"

23.03.2020
Активни поръчки
Предмет на обществената поръчка е комбинирана застраховка „Имущество“ и „Прекъсване на дейността“.
Предоставяне на комбинирана застрахователна полица 
за „Топлофикация – Разград” АД за категориите, както следва:  Сгради;  Машини, съоръжения и оборудване, в т.ч. инсталацияза комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, абонатни станции, топлопреносна мрежа, измервателни уреди, компютърна техника и други;  Стопански инвентар;  Материали/стоки - мазут;  Прекъсване на дейността.
Краен срок за получаване на оферти: 15.04.2020 г., 16:30 ч.

Дата на открито заседание за отваряне на офертите: 16.04.2020 г., 14:00 ч.

Номер на Решение за откриване в РОП: 967722
Номер на Обявление за поръчка в РОП: 967726
Номер на преписка на поръчката в РОП: 03671-2020-0001 
Линк към решението:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=967722&newver=2

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки