Избор на застраховател за „Топлофикация - Разград” АД за сключване на комбинирана застрахователна полица, включваща „Имущество” и „Прекъсване на дейността"

23.03.2020
Изтекли поръчки
Предмет на обществената поръчка е комбинирана застраховка  „Имущество“ и „Прекъсване на дейността“.

Предоставяне на комбинирана застрахователна полица  за „Топлофикация – Разград” АД за категориите, както следва:  Сгради;  Машини, съоръжения и оборудване, в т.ч. инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, абонатни  станции, топлопреносна мрежа, измервателни уреди, компютърна техника и други;  Стопански инвентар;  Материали/стоки - мазут;  Прекъсване на дейността.

Краен срок за получаване на оферти: 15.04.2020 г., 16:30 ч.,
Нов краен срок за получаване на оферти: 07.05.2020 г., 16:30 ч.

Дата на открито заседание за отваряне на офертите: 16.04.2020 г., 14:00 ч.,
Нова дата на открито заседание за отваряне на офертите: 08.05.2020 г., 10:00 ч.

Номер на Решение за откриване в РОП: 967722
Номер на Обявление за поръчка в РОП: 967726
Номер на преписка на поръчката в РОП: 03671-2020-0001

Линк към решението: тук

Номер в РОП на Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация: 972821

Забележка: Измененията се извършват на основания чл. 179, ал. 1 от ЗОП. Изменението се прави във връзка с промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.(ЗМДВИП), обн. с ДВ, бр. 34 от 09.04.2020 г., съгласно които, спрените към момента на публикуване на настоящата обществена поръчка срокове, започват отново да текат, считано от датата на влизане в сила на рапоредбата на чл. 4, ал. 2 от ЗМДВИП - 17.04.2020 г.

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки