Изработка и доставка на стоманени елементи – платна, греди, колони и площадки за три броя сдвоени силози за съхранение на слънчогледова люспа

09.06.2015
Изтекли поръчки
Поръчката включва изработката и доставка на стоманени елементи – платна, греди, колони и площадки, за изграждането на три броя сдвоени силози за съхранение на биомаса. Целта е да се осигури няколко-дневен запас от гориво в складовото стопанство на „Топлофикация- Разград” ЕАД. Производството на отделните детайли предвижда:– разкрояване, огъване и разпробиване на стоманена ламарина, от която се оформят т. нар. платна – част от ограждащата конструкция на силозите;– разкрояване и разпробиване на горещо-валцовани стоманени профили, от които се оформят колони и греди – част от носещата конструкция на силозите;– покриване на детайлите с антикорозионен лак.Конструктивната документация за изработка на Изделията (елементите) ще бъде предоставена от Възложителя в електронен формат – публикувана в „Профила на купувача” на Възложителя на адрес: www.overgas.bg, от където може да бъде изтеглена от участниците. Всяка доставка на Изделията (елементите) за един сдвоен силоз трябва да бъде придружена със спецификация за комплектност и номерация, нанесена върху Изделието (съответния елемент), съобразно конструктивната документация на Възложителя, предоставена на участниците.Краен срок за подаване на оферти – 06.07.2015 г., 16:00 ч.Отварянето на офертите ще се извърши на 07.07.2015 г., 10:00 ч. в гр. София, ул.”Филип Кутев” №5, Централен офис на “Овергаз Мрежи” АД
ID на Обявление за поръчката: 670625 обратно към всички поръчки