„Провеждане на маркетингови изследвания”

24.02.2016
Изтекли поръчки
„Провеждане на маркетингови изследвания”Целта на поръчката е изпълнение на следните видове проучвания:А) Проучване на динамиката нанагласите към газификацията. Post-evaluation на проведена рекламна кампания. Б) „Употреба и нагласи” - проучванена клиентски нагласи и потребителско поведение на негазифицирани домакинства поизградена газоразпределителна мрежа.
Номер на публичната покана в АОП: 9050758Срок за подаване на оферти: 10.03.2016г., 16:00 ч.Дата на открито заседание за отваряне на офертите: 11.03.2016г., 11:00 ч., ул. Филип Кутев №5
обратно към всички поръчки