Провеждане на маркетингови изследвания по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Оценка на проведена рекламна кампания и проучване на динамиката на нагласите към газификацията”; Обособена позиция 2: „Проучване на удовлетвореността на клиентите на „Овергаз Мрежи” АД”.

17.10.2016
Изтекли поръчки
Провеждане на маркетингови изследвания по две обособенипозиции, както следва: Обособена позиция 1 /ОП 1/: „Оценка на проведена рекламна кампанияи проучване на динамиката на нагласите към газификацията”;
Обособена позиция 2 /ОП 2/: „Проучване на удовлетвореността на клиентитена „Овергаз Мрежи” АД”. Номер в РОП: 9057537 Краен срок за подаване наоферти: 24.10.2016г. до 17:30 ч. Контакти:Мария Антова, тел. 0882 173 117; e-mail: maria_antova@overgas.
обратно към всички поръчки