Доставка на предпазни шкафове за газови съоръжения по две обособени позиции

26.06.2017
Изтекли поръчки
Предметът на поръчката включва доставката предпазни шкафове за газови съоръжения по две обособени позиции, кактоследва:
• ОП 1: "Шкафове изработени от полимерни материали;
• ОП 2: "Шкафове изработени от метал".
Краен срок за подаване на оферти: 17.07.2017, 17:30
Дата на отваряне на офертите: 18.07.2017, 15:00
Номер на Решението за откриване на процедурата в РОП: 793174
Номер на Обявлението в РОП: 793176

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки