Провеждане на маркетингови проучвания по 8 обособени позиции

26.08.2019
Изтекли поръчки
Обект на обществената поръчка e провеждане на маркетингови проучвания по осем обособени позиции, отговарящи на задължителните условия, подробно описани в Раздел III - Технически спецификации (Приложение 1-1 –Приложение 1-8 към документацията за обществена поръчка).
Краен срок за получаване на офертите: 17.09.2019 г., 17:30 ч.
Дата на открито заседание за отваряне на офертите: 18.09.2019 г., 14:00 ч.
Номер на Решение за откриване в РОП: 929852
Номер на Обявление в РОП: 929853
Номер на преписка в РОП: 04878-2019-0006

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки