Провеждане на маркетингови проучвания

01.07.2019
Изтекли поръчки
Предмет на обществената поръчка e услугата провеждане на маркетинговипроучвания по 2 обособени позиции (ОП), които са дефинирани в Техническите спецификации,неразделна част от  документацията за обществена поръчка.Срок за получаване на офертите: 11.07.2019г., 17:30ч.Дата за отваряне на офертите: 12.07.2019 г., 15:00ч.Срокътза получаване на оферти по ОП2 с предмет "Маркетингово проучване на нагласите към газификация на негазифицирани бизнес клиенти" от Обявата за обществена поръчка с предмет„Провеждане на маркетингови проучвания“ се продължава до 15.07.2019 г. (понеделник), 17:30ч.
Откритото заседание за отваряне на офертите ще се състои на 16.07.2019 г, от10:00 ч. в централия офис на „Овергаз Мрежи” АД наадрес ул. „Филип Кутев” №5.РОП № на Информациятаза удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти: 9090202
обратно към всички поръчки