„Извършване на услугата „Хибридна поща” за корпоративни клиенти на „Овергаз Мрежи” АД

27.01.2020
Изтекли поръчки
Обект на обществената поръчка e извършванена услугата „Хибридна поща” за корпоративни клиенти на „Овергаз Мрежи” АД, отговаряща на задължителните условия, подробно описани в Раздел III - Техническаспецификация (Приложение 1 към настоящата документация).

Краен срок за получаване на оферти:  17.02.2020 г., 17:30 ч.
Дата на заседание за отваряне на офертите: 18.02.2020 г., 14:00 ч., в сградата на "Овергаз" , ул. "Филип Кутев" №5
РОП № на Решение за откриване: 956496
РОП № на Обявление за поръчка: 956498
Преписка на поръчката в РОП: 04878-2020-0002

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки