Доставка на летни и зимни обезопасяващи и работни обувки за служителите на „Овергаз Мрежи АД

14.04.2020
Изтекли поръчки
Предмет на обществената поръчка e доставка на летни и зимни обезопасяващи и работни обувки за служителите на „Овергаз Мрежи АД”.

Краен срок за получаване на оферти: 18.05.2020 г., 17:30 ч.
Дата на открито заседание за отваряне на офертите: 21.05.2020 г., 14:00 ч.

Номер в РОП на Решение за откриване на процедурата: 973026
Номер в РОП на Обявление за поръчка: 973038

Линк на преписката в РОП

Уникален номер на поръчката в РОП: 04878-2020-0004

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки