Доставка на регулатори за природен газ по три обособени позиции

28.02.2019
Изтекли поръчки
Обект на обществената поръчка е доставката на 28 000 бр. регулатори за природен газ по три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 (ОП1):  Доставка на регулатор ъглов, с входящо налягане Рвх.min. ≥ 0.5bar и Рвх.max ≥ 5bar и изходящо налягане Ризх.=22mbar;Обособена позиция 2 (ОП2): Доставка на регулатор ъглов, с входящо налягане Рвх.min. ≥ 0.5bar и Рвх.max ≥ 5bar и изходящо налягане Ризх.=100mbar;Обособена позиция 3 (ОП3): Доставка на регулатор ъглов, с входящо налягане Рвх. ≤ 500mbar и изходящо налягане Ризх.=22mbar. Вид на процедурата: Открита
Срок за получаване на офертите: 04.04.2019 г.,  17:30 ч.
Дата на отваряне на офертите: 05.04.2019 г., 15:00 ч.
Номер на Решението за откриване в РОП: 896862
Номер на Обявлението в РОП: 896865
Номер на Обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 042-096454 от 28.02.2019 г.
Номер на поръчката в РОП: 04878-2019-0003

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки